Reste calme…

Karma

Karma

…et laisse ton karma se terminer…