La folie – Einstein

Tourbire

La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent – Einstein